ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19)

Attachments:
Download this file (ประกาศ การลงทะเบียนโควิด.pdf)ประกาศ การลงทะเบียนโควิด.pdf[ ]204 Kb
Download this file (รบ.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2562.pdf)รบ.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ 2562.pdf[ ]83 Kb
Download this file (รบ.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562.pd)รบ.คลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 2562.pd[ ]135 Kb
Download this file (รบ.มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉ2) 2561.pdf)รบ.มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. (ฉ2) 2561.pdf[ ]85 Kb
Download this file (รบ.มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 2560.pdf)รบ.มท.ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. 2560.pdf[ ]149 Kb
Download this file (ว 2207 ลว 14เมย63 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา)ว 2207 ลว 14เมย63 ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา[ ]684 Kb
Download this file (ว 2875 ลว 20 ธค 60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย.pd)ว 2875 ลว 20 ธค 60 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย.pd[ ]82 Kb
Download this file (ว 3215  ลว.6 มิย 59 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธา)ว 3215 ลว.6 มิย 59 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธา[ ]42 Kb
Download this file (ว2120 ลว 9เมย63 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไ)ว2120 ลว 9เมย63 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไ[ ]1772 Kb
Download this file (โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต2564.pdf)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต2564.pdf[ ]3119 Kb

ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14

  คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบางตะบูน ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนประสบภาวะยากลำบากในการด้านการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 11 ครอบครัว ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

เทศบาลตำบลบางตะบูนมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 19 ครอบครัว