เสาร์ 23 มกราคม 2021

 

การจัดการองค์ความรู้

 

เทศบาลตำบลบางตะบูน

Attachments:
Download this file (1.การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (ทต.บางตะบูน).pdf)1.การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (ทต.บางตะบูน).pdf[ ]139 Kb
Download this file (2.ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้.pdf)2.ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]1274 Kb
Download this file (3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้.pdf)3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]91 Kb
Download this file (4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้.pdf)4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]101 Kb
Download this file (5.กระบวนการบริหารจัดการความรู้.pdf)5.กระบวนการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]174 Kb
Download this file (6.หลักการของการบริหารจัดการความรู้.pdf)6.หลักการของการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]1087 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล.pdf[ ]362 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวรอ้ งทุ่กข์ (ทต.บางตะบูน 1).pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวรอ้ งทุ่กข์ (ทต.บางตะบูน 1).pdf[ ]252 Kb
Download this file (คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรือง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf)คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรือง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf[ ]11175 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558.pdf)พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558.pdf[ ]87 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf[ ]129 Kb
Download this file (พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf)พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf[ ]1463 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉับที่ 3)พ.ศ.2554.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉับที่ 3)พ.ศ.2554.pdf[ ]241 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542.pdf)พระราชบัญญัติบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542.pdf[ ]242 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542.pdf[ ]112 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553.pdf[ ]340 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf[ ]95 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552.pdf[ ]27 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546.pdf[ ]91 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไข.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไข.pdf[ ]272 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงการดูแลคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ร่วมกัน.pdf)ระเบียบกระทรวงการดูแลคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ร่วมกัน.pdf[ ]66 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับการเบิกฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท2547.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับการเบิกฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท2547.[ ]237 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2548 [1].pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2548 [1].pdf[ ]149 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555.pdf[ ]179 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 2547.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 2547.pdf[ ]1410 Kb
Download this file (ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf)ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf[ ]174 Kb
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 - 2548 .pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 - 2548 .pdf[ ]258 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234