การจัดการองค์ความรู้

 

เทศบาลตำบลบางตะบูน

Attachments:
Download this file (1.การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (ทต.บางตะบูน).pdf)1.การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (ทต.บางตะบูน).pdf[ ]139 Kb
Download this file (2.ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้.pdf)2.ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]1274 Kb
Download this file (3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้.pdf)3.การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]91 Kb
Download this file (4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้.pdf)4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]101 Kb
Download this file (5.กระบวนการบริหารจัดการความรู้.pdf)5.กระบวนการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]174 Kb
Download this file (6.หลักการของการบริหารจัดการความรู้.pdf)6.หลักการของการบริหารจัดการความรู้.pdf[ ]1087 Kb
Download this file (คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย.pdf)คู่มือการจัดเก็บและจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย.pdf[ ]5903 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล.pdf[ ]362 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวรอ้ งทุ่กข์ (ทต.บางตะบูน 1).pdf)คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวรอ้ งทุ่กข์ (ทต.บางตะบูน 1).pdf[ ]252 Kb
Download this file (คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรือง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf)คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรือง กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น.pdf[ ]11175 Kb
Download this file (คู่มือประเมินผล ข้าราชการและพนักงานจ้าง.pdf)คู่มือประเมินผล ข้าราชการและพนักงานจ้าง.pdf[ ]3872 Kb
Download this file (ซักซ้อม ใช้บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ อปท..pdf)ซักซ้อม ใช้บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานให้ อปท..pdf[ ]101 Kb
Download this file (ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง อปท..pdf)ซักซ้อมแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง อปท..pdf[ ]158 Kb
Download this file (ประกันภัย รถราชการ ฉ.2 ปี2563.PDF)ประกันภัย รถราชการ ฉ.2 ปี2563.PDF[ ]92 Kb
Download this file (ประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ.pdf)ประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ.pdf[ ]720 Kb
Download this file (ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสููตรการพัฒนk.pdf)ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสููตรการพัฒนk.pdf[ ]4266 Kb
Download this file (ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบุรี คัดเลือก สายงานวิทยาศาสตร์.pdf)ประกาศ ก.ท.จ.เพชรบุรี คัดเลือก สายงานวิทยาศาสตร์.pdf[ ]9521 Kb
Download this file (ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ2 พ.)ประกาศ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฉ2 พ.[ ]1229 Kb
Download this file (ประกาศ ก.อบต.จ.เพชรบุรี คัดเลือก สายงานวิทยาศาสตร์ฯ 2562.pdf)ประกาศ ก.อบต.จ.เพชรบุรี คัดเลือก สายงานวิทยาศาสตร์ฯ 2562.pdf[ ]6771 Kb
Download this file (ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 2564.pdf)ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 2564.pdf[ ]680 Kb
Download this file (ประกาศก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558.pd)ประกาศก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558.pd[ ]2309 Kb
Download this file (ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.4.pdf)ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุุคคลส่วนท้องถิ่น ฉ.4.pdf[ ]226 Kb
Download this file (ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf)ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]204 Kb
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ[ ]5022 Kb
Download this file (พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558.pdf)พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก พ.ศ.2558.pdf[ ]87 Kb
Download this file (พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf)พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540.pdf[ ]129 Kb
Download this file (พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565.pdf)พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565.pdf[ ]2060 Kb
Download this file (พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf)พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.pdf[ ]1463 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉับที่ 3)พ.ศ.2554.pdf)พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉับที่ 3)พ.ศ.2554.pdf[ ]241 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542.pdf)พระราชบัญญัติบัตรประจำเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542.pdf[ ]242 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561.pdf)พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561.pdf[ ]271 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2542.pdf[ ]112 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553.pdf)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ.2553.pdf[ ]340 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf)พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น.pdf[ ]95 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552.pdf[ ]27 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546.pdf[ ]91 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไข.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไข.pdf[ ]272 Kb
Download this file (พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึ.pdf)พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน[ ]354 Kb
Download this file (มาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ.pdf)มาตรฐานเกี่ยวกับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลฯ.pdf[ ]1306 Kb
Download this file (รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผน ประสานแผน2562.pdf)รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผน ประสานแผน2562.pdf[ ]302 Kb
Download this file (รบ.มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ )รบ.มท.ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของ [ ]179 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pd)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pd[ ]482 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงการดูแลคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ร่วมกัน.pdf)ระเบียบกระทรวงการดูแลคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้ร่วมกัน.pdf[ ]66 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับการเบิกฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท2547.)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับการเบิกฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินอปท2547.[ ]237 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2566.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ พ.ศ.2566.pdf[ ]269 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2548 [1].pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท. พ.ศ. 2548 [1].pdf[ ]149 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555.pdf[ ]179 Kb
Download this file (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 2547.pdf)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 2547.pdf[ ]1410 Kb
Download this file (ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf)ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554.pdf[ ]174 Kb
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 - 2548 .pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 - 2548 .pdf[ ]258 Kb
Download this file (สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน.pdf)สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน.pdf[ ]12835 Kb
Download this file (สมรรถนะประจำผู้บริหาร.pdf)สมรรถนะประจำผู้บริหาร.pdf[ ]4971 Kb
Download this file (สมรรถนะหลัก.pdf)สมรรถนะหลัก.pdf[ ]5469 Kb
Download this file (หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และทบทวน อปพร 2564.pdf)หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร. และทบทวน อปพร 2564.pdf[ ]8683 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์ เลื่อนระดับ ประเภท ทั่วไป วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2561)หลักเกณฑ์ เลื่อนระดับ ประเภท ทั่วไป วิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2561[ ]768 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2562.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 2562.pdf[ ]5019 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉ.2 ปี2558.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ฉ.2 ปี2558.pdf[ ]365 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.pdf[ ]1303 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558.pdf)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558.pdf[ ]365 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.256)หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.256[ ]5022 Kb
Download this file (แนวทางปฏิบัติ แผนชุมชน 2562.pdf)แนวทางปฏิบัติ แผนชุมชน 2562.pdf[ ]15178 Kb
Download this file (แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น COVID.pdf)แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนขั้น COVID.pdf[ ]713 Kb
Download this file (แผนชุมชน 2562 กรม.pdf)แผนชุมชน 2562 กรม.pdf[ ]12261 Kb

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้598
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้3053
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6532
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว23970
mod_vvisit_counterเดือนนี้62928
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว27556
mod_vvisit_counterทั้งหมด617587

We have: 6 guests online
IP: 3.236.143.154
วันนี้: มิ.ย. 25, 2024

คู่มือเพื่อการบริการประชาชน

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-473895