สภาเทศบาลตำบลบางตะบูน


alt
นายสุมิตร หิรัญวงศ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบางตะบูน


alt
นายอรรณพ คงสบาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางตะบูน


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางตะบูน

นายภัทรภณ พงษ์พานิช
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิรุณ พุ่มพวง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธัมมภณ สว่างอารมย์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายวิสูตร  ชูวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
alt
นายอำนวย เวชประสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายชัยพฤกษ์ สมุทรผ่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
alt
นายวสันต์ ชูวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล