ประวัติความเป็นมา ทต.บางตะบูน      ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าตำบลบางตะบูนตั้งเป็นตำบลตั้งแต่เมื่อไร แต่จากการเล่าขานสืบต่อกันมาในอดีตทำให้ทราบว่าตำบลบางตะบูนนั้น ตั้งชื่อตามต้นไม้ชายเลนชนิดหนึ่ง ชื่อ “ต้นตะบูน” ซึ่งมีมากในบริเวณที่ตั้งตำบล ชาวบ้านจึงใช้ชื่อต้นไม้เป็นชื่อของตำบลมาโดยตลอด ตำบลบางตะบูนในอดีตขึ้นอยู่กับอำเภอเขาย้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 จึงได้มาขึ้นตรงกับอำเภอบ้านแหลม

      เทศบาลตำบลบางตะบูนอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านแหลม ได้รับการจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2506 โดยยกฐานะตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออกบางส่วนขึ้นเป็นสุขาภิบาล ประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่ที่ 1,2,3,4,5 และหมู่ที่ 6 บางส่วนตำบลบางตะบูน และหมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางตะบูนออก ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบางตะบูน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และในปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคบริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 129 ตอนที่ 126 ก. ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 มีพื้นที่ประมาณ 18 ตารางกิโลเมตร

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-489-234